Prepostat trauma, III Bela Magyar Kiraly Emlekezete | PDF

Magyar Nyelvőr 4. Kötet (1875)

Ez el- prepostat trauma szolgálatot tesz általában, leginkább pedig a tudo- mánynak, beszolgáltatva annak mühelyébe mindazon anya- got, mely bármily nemü feldolgozásra méltó és alkalmas.

prepostat trauma

A beszámolás eddigi alakja oly czélszerü, hogy fölös- leges lenne e részben új szokást kezdenünk, s ez által a régibb és újabb adatok áttekinthetó voltát megnehezítenünk. Hadd sorakozzanak tehát a következö adatok a régiekhez a már ismert pontok szerint ; hadd tüntessük föl, mily ered- ményre juttatott hang- alak- és mondât tan i tekintet- ben, valamint általában a népies szókincset illetôleg az A hangtani tünemények feljegyezgetését illetôleg most is kénytelenek vagyunk azt a szemrehányást funga betegségek a prosztatitisben a népnyelvi kôzleményeknek, hogy pár kivétellel nem használják föl kellöleg a hangok reprodukálására hatalmukban álló eszkö- zöket.

prepostat trauma

Vagy túlságosan alkalmazkodnak az irodalmi nyelv hangjelzés módjához, vagy pedig oly következetlenek a je- gyek alkalmazásában, hogy ritkán lehet bennük teljesen meg- bízni. Nagyon valószinü, hogy ily módon rövid idôn egészen meg- bízható fôljegyzésekhez jutnánk, s nagyon meg lenne köny- nyítve a népnyelv hangtorvényeinek kipuhatolása és biztos megállapítása, és el lenne hárítva azon tagadhatatlan téve- dése némely gyûjtônek, hogy kozleményét inkább kuriózum gyanánt, mintsem komolyabb czélból küldi be.

Y PAL Az assimilatio minden fokára számos példára akadtunk.

prepostat trauma

Lágyu- lás: éd darabig prepostat trauma, el lányom 33, mén nem nyuk- szik 07, röbdöztek 33, szabaggya 3o. A hangfogyatkozásoknak következö példáit sorolhatjuk az eddigiekhez II. Z elkopik szó elején kôzepén és végén: álogba, acskóasszonyh. S: éde 89, trázsál 52o, fülebagó: fiiles bagoly Az m el- kopását itt is mutatja egy êg 89, és aszongya 3i.

Par magánhangzó kopása is eléfordúl ; ilyenek: 'j esztö faés 4án: utána 3

Hasonlóanyagok